Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medisch pedicurepraktijk Ans

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Medisch pedicurepraktijk Ans en een cliënt, waarop Medisch pedicurepraktijk Ans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Medisch pedicurepraktijk Ans zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Code van de voetverzorger en de richtlijnen van Provoet uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch pedicurepraktijk Ans zal de cliënt zoveel als mogelijk inlichten over de financiële consequenties van de wijzigen of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet  verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch pedicurepraktijk Ans melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch pedicurepraktijk Ans hiervoor kosten in rekening brengen voor de afgesproken behandeling en de gereserveerde tijd en aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later komt voor de afspraak, wordt toch de gehele behandeling in rekening gebracht. Medisch pedicurepraktijk Ans moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven

Medisch pedicurepraktijk Ans vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Prijswijzigingen worden tijdig voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk vermeld. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

Betaling

De cliënt dient de behandeling en eventuele producten direct te voldoen, contact of per pinbetaling. De cliënt ontvangt op verzoek een factuur. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag factuurdatum en zal een herinnering worden gestuurd. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Ans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat pedicurepraktijk Ans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicurepraktijk Ans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

Medisch pedicurepraktijk Ans geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Medisch pedicurepraktijk Ans geadviseerde heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De cliënt na de behandeling zelf of andere aan de voeten heeft laten werken.

Beschadiging of diefstal

Pedicurepraktijk Ans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal zal altijd aan de politie worden gemeld.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch pedicurepraktijk Ans .

Medisch pedicurepraktijk Ans moet de klacht binnen vijf werkdagen in behandeling nemen. Indien de cliënt en Medisch pedicurepraktijk Ans niet tot een oplossing komen, kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden. (www.degeschillencommissie.nl)

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch pedicurepraktijk Ans het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch pedicurepraktijk Ans en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.