Privacy

Privacy / AVG wet

Privacy policy

Medisch pedicure praktijk Ans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Medisch pedicure praktijk Ans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regel- wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Medisch pedicure praktijk Ans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van mijn privacy policy of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten:

Persoonsgegevens van klanten wordt door medisch pedicure praktijk Ans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;
– administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling kan medisch pedicure praktijk Ans de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

-Voornaam
-Tussenvoegsel
-Achternaam
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geslacht
-BSN nummer

-Huisarts
-Ziektekostenverzekeraar

Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure praktijk Ans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging:

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– alle personen die namens Medisch pedicure praktijk Ans van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn pedicure computerprogramma.

– ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of    technische incidenten.
– ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan ) door mij.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Als ik uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u direct contact met mij op te nemen.
Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dat erg vervelend, u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van mijn privacy statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Medisch pedicure praktijk Ans

Vondelinghof 5

4908 DV  Oosterhout

06-2168742

Of door middel van het contactformulier op mijn website